Процедура при покупка на недвижим имот


Покупката на недвижим имот е процес който се състои от няколко етапа:

 

Първия и най-важен етап е намирането на подходящ за вас имот. Наш опитен специалист ще ви консултира и ще подбере имоти които да разгледате на място.

Заяви оглед на недвижим имот тук

 

След като сте избрали имот за покупка, следва да се заплати стоп капаро, по този начин се гарантира, че желания от вас имот ще бъде резервиран за вас и няма да бъде предлаган повече на пазара. Попълват се заявление по образец за резервиране на недвижимия имот в наш офис.

 

Следва процеса по снабдяване с необходими документи за сделката. Те най-общо са:

 

 1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача върху недвижимия имот

 2. Кадастрална схема на недвижимия имот

 3. Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот.

 4. Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник

 5. Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя, в случай че имотът е придобит по наследство;

 6. Акт за граждански брак, ако се прехвърля недвижим имот, който е съпружеска имуществена общност;

 7. Декларация на продавача по чл.226, ал.1 от ДПК – по 2 броя.

 8. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец.

 9. Ако в сделката участва юридическо лице – удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация, протокол с решение на управителния орган за придобиване / прехвърляне на недвижим имот;

 10. УВТ – удостоверение за липса на тежести

 11. Удостоверение за въвеждане в експлоатация

 

NB! Подробна информация за всички нужни документи при изповядването на сделка с недвижим имот, можете да получите тук

  

Сделката се извършва пред нотариус с район на действие по местонахождение на недвижимия имот. Изповядване на сделката протича в следната последователност:

 

 1. Нотариусът проверява дали недвижимият имот се намира в неговия район

 2. Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица

 3. Нотариусът проверява дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота

 4. Нотариусът се уверява, че представеният проект за нотариален акт отговаря на законовите изисквания

 5. Нотариусът проверява дали продавачът е собственик на имота

 6. Нотариусът прочита на страните съдържанието на проекта за нотариален акт и страните потвърждават пред нотариуса волеизявленията си, отразени в проекта за нотариален акт

 7. Нотариалният акт се подписва от страните и от нотариуса

 8. В деня на изповядване на сделката, нотариусът представя нотариалния акт в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот

 9. Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта

 10. Нотариусът снабдява страните с препис от нотариалния акт