Уведомление за поверително третиране на лични данни

 

В изпълнение и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на личните данни и изискванията на българското законодателство, бихме желали с настоящото уведомление да ви информираме какво представляват личните данни които събираме, за каква цел и как ги обработваме.

 

До този момент „Бългериан Естейтс Бургас“ ООД с ЕИК

 

Какво представляват личните данни?

 

Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Какви лични данни събира и обработва дружеството?


Категориите лични данни, които обработваме, са както следва: три имена, телефонен номер, имейл адрес, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, номер на банкова сметка, доход, IP адрес, семеен статус и данни за сключен брак.
Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме на хартиен или електронен носител, на основание Вашето доброволно съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби регулиращи дейността ни на посредник.

 

Личните данни които събираме, биха могли да бъдат използвани единствено за следните цели:

 

- За предоставяне на изискана от Вас информация; 

- Кореспонденция преди сключване на договор;

- Сключване на договор за посредничество;

- Сключване на предварителен договор

- Оформяне на документи за сключване на договор;

- Оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба;

- Маркетингова и/или рекламна информация;

- Изготвяне на персонализирани реклами, маркетинг и измерване на резултатите


Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е: Вашето съгласие; изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.


 

 

 

 

 


Кой има достъп до вашите лични данни?

 • Банковата институция, с която работим по Вашата сделка;

 • Адвокатът, с когото работим по Вашата сделка;

 • Нотариусът, с когото работим по Вашата сделка;

 • Преводачът, с когото работим по Вашата сделка;

 • Счетоводната кантора с която работим по Вашата сделка;

 • Партньорски агенции с които “БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД работи

 • АГКК, съответните общински и данъчни органи издаващи необходимите за нотариалното производство документи/ скица, данъчна оценка/

 • Физически/юридечески лица или техни легитимни представители, с които “БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД има подписан договор за посредничество

 

 

Какви са вашите права по отношение на личните Ви данни?
 

 • Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от “БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 • Имате право да поискате от “БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • Имате право да поискате от “БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

 • Имате право да поискате от “БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: 
  - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; 
  - когато сте оттеглил своето съгласие; 
  - когато сте възразил срещу обработването, 
  - когато обработването е незаконосъобразно; 

 • Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: 
  - при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
  - за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес, 
  - при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени от Вас за конкретно сключване на сделка с недвижим имот; 
  - за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; 
  - или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Имате право да поискате от “БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до “БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД;

 • Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 • Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

 

Периоди на съхранение на лични данни?

БЪЛГЕРИАН ЕСТЕЙТС БУРГАС” ООД ще съхранява Вашите лични данни на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура за периода необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.

В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или архивирани.

Сроковете за съхранение на данни са както следва:

- Всички документи, свързани с подготовката за сключване на сделка с недвижими имоти – 5 години;

- Всички документи, свързани с изповядването на сделка пред нотариус – 10 години

- Всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП документи, данни и информация - 5 години 

- Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация - 5 години

- Договора за посредничество и фактурата издадена въз основа на него- съгласно Закона за счетоводството -10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

 

Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. 
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни 
чрез формуляра по-долу или на хартиен носител, като формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен своевременно, при поискване от Вас, в наш офис.